Terms & Conditions

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR DANMARK excl. Færøerne og Grønland
ANVENDELSE
 • 1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.
RÅDGIVNING OG TILBUD
 • 2.1 Scantool rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.
 • 2.2 Rådgivning sker kun på grundlag af de oplysninger, køber har forelagt os.
 • 2.3 Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato med forbehold for mellemsalg.
 • 2.4 Ved bestilling eller tilbudsfristens udløb forbeholder Scantool sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.
 • 2.5 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Scantools tilbud. Scantool påtager sig intet ansvar for sådanne.
BESTILLING
 • 3.1 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før Scantool har givet accept i form af ordrebekræftelse.
 • 3.2 Stemmer Scantools ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.
 • 3.3 Ingen, herunder forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i Scantools ordrebekræftelse. Scantool påtager sig intet ansvar for sådanne.
PRISER
 • 4.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser excl. moms, afgifter og montering. Scantool forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 10.
LEVERINGSTID
 • 5.1 Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden.
 • 5.2 Såfremt levering ikke har fundet sted 90 dage efter datoen for levering, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Scantool, at hæve aftalen for den del af leverancen, der ikke, som forudsat i aftalen, har kunnet tages i brug.
 • 5.3 Undlader køber at modtage leveringsfærdig leverance eller dele heraf på den aftalte dag, er køber, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om levering havde fundet sted. Endvidere kan Scantool hæve aftalen og af køber kræve erstatning for skade, som ved købers forsømmelse er påført Scantool.
 • 5.4 Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 10 nævnt begivenhed eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.
LEVERINGSBETINGELSER
 • 6.1 Scantool leverer ab fabrik i Danmark med mindre andet er aftalt. Jævnfør i øvrigt Incoterms henholdsvis DDU og EXW.
BETALINGSETINGELSER
 • 7.1 Betaling skal ske 30 dage netto regnet fra faktureringsdag.
 • 7.2 Ved ordre under DKK 300,- netto vil der blive beregnet et ekspeditionsgebyr på DKK 65,-.
 • 7.3 Scantool forbeholder sig ret til før levering at afkræve garanti for betaling.
 • 7.4 Scantool forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har Scantool ret til at tage varen tilbage.
 • 7.5 Det følger af pkt. 6, at alle omkostninger i forbindelse med transport af serviceydelser og serviceprodukter, såsom fragt, forsikring etc. skal betales af køber. Foretager Scantool udlæg herfor vil beløbet blive debiteret på fakturaen.
 • 7.6 Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er Scantool berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig morarente på 2% pr. påbegyndt måned.
 • 7.7 Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb er Scantool berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen eller tilbageholde leverancen helt eller delvist Scantool er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.
GARANTI OG MANGLER
 • 8.1 For alle produkter fremstillet af Scantool garanterer Scantool for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage. Garantien gælder i 6 måneder regnet fra købsdato. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret og anvendt i overensstemmelse med Scantool´s monterings-vejledning og almindelig anerkendt praksis. Udover garantien har køber en 2 års reklamationsret, fra købsdatoen, gældende de samme betingelser, som garantien.
 • 8.2 For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance, f.eks. elektronisk tilbehør, automatik m.v., ydes samme garanti, som Scantool har fra underleverandør.
 • 8.3 Hvis der i garantperioden påvises fejl i materialet eller udførelse af nogen del af vores produkter, foretager Scantool gratis og hurtigst muligt på eget værksted og indenfor normal arbejdstid, reparationer og fornyelser i nødvendigt omfang. Fragt til og fra Scantool samt montage er ikke inkluderet.
 • 8.4 Scantool forbeholder sig ret til ikke at modtage produkter til reparation, der er forurenet med giftige – eller andre miljøskadelige medier.
 • 8.5 Køber må uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.
 • 8.6 Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, hvis reklamation er fremsat uden ophold efter varens modtagelse.
 • 8.7 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med al hjemtagelse, genbestilling, reparation, bortskaffelse eller tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Scantool´s produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende overfor Scantool.
 • 8.8 Scantool er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.
PRODUKTANSVAR
 • 9.1 Scantool skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning sager pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Scantool efter punkt 9.2 og 9.3 ikke er ansvarlig for overfor køber.
 • 9.2 Scantool er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder, medens produkterne er i købers besiddelse. Scantool er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
 • 9.3 Scantool er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
ANSVARSFRIHED
 • 10.1 Scantool er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umuligt for Scantool på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som Scantool ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. Scantool påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor køber.
TEGNINGER OG BESKRIVELSER
 • 11.1 Alle oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer annoncer billedmateriale og prislister er omtrentlige og er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem.
 • 11.2 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Scantools ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab. Ejendomsretten vedrører tegninger og beskrivelser, der er nødvendige for at sætte køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen, overgår til køber. Dog kan Scantool forlange, at de forbliver fortrolige.
REKLAMATION
 • 12.1 Varer tages kun retur efter forudgående aftale med Scantool A/S indeholdende returnr. og årsagsbeskrivelse. Returnering af varer finder sted for købers regning.
 • 12.2 Der pålægges køber et returneringsgebyr på 20% af fakturabeløbet incl. moms
 • 12.3 Ved returnering af reklamationer uden returneringsnr.

  pålægges et gebyr på kr. 500,-

AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER – VOLDGIFT
 • 13.1 Uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning skal afgøres ved voldgift og efter danske retsregler, herunder sædvane og handelskutymer.